fbpx

Regulamin korzystania z serwisu Natura Pod Lupą

I. Najważniejsze informacje dot. Serwisu

 1. Świadczenie Usług za pośrednictwem strony internetowej www.naturapodlupa.pl i ewentualnie innymi adresami internetowymi, zwanymi dalej Serwisem – odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  Zgodnie z RODO, w Polityce Prywatności przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora. https://naturapodlupa.pl/polityka-prywatnosci/
 3. W Serwisie możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych i płatnych treści.
 4. Serwis prowadzi Mariola Borczyńska – właścicielka firmy Natura Pod Lupą Natalia Borczyńska z siedzibą w 05-240 Tłuszcz, Jasienica , Lipowa 38 zwaną dalej Natura Pod Lupą, Sprzedawcą. Kontakt e-mail: admin@naturapodlupa.pl.

4. Podstawowe pojęcia:

1) Produkt – streaming video lub audio, plik video lub audio, ebook, konsultacja on-line lub inny produkt dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej. Produkt może być dostępny odpłatnie lub nieodpłatnie, co szczegółowo zostanie opisane przy Produkcie. Dostępność danego Produktu może być limitowana
2) Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, która przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości pliku (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),
3) Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu/usługi lub korzystająca z produktu bezpłatnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba,
4) Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością zawodową lub gospodarczą,
5) Konto Użytkownika – oznacza indywidualny panel, uruchomiony na rzecz Użytkownika przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika
6) Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Najważniejsze informacje dot. Zakupu i realizacji zamówień płatnych produktów.

 1. Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu/usługi.
 2. W przypadku zastrzeżenia promocji i rabatów – promocje i rabaty nie sumują się.
 3. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów.
 4. Produkt udostępniany jest na konto Użytkownika na okres 365 dni lub inaczej, jeśli było to określone w ofercie. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na podstawie których może zweryfikować poprawność wybranej Usługi oraz kwotę do zapłaty. Dodatkowo Klient w mailu otrzyma informację na temat niniejszego Regulaminu.
 6. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Natura Pod Lupą należności uiszczanej przelewem na konto bankowe Natura Pod Lupą, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia. Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 7. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich.
 8. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 9. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania
 10. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów.
  Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie.
 11. Aby rozpocząć korzystanie z zakupionych produktów/usług Użytkownik musi dokonać skutecznej płatności.
 12. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego
  podpisu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 13. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest ePłatności sp. z o.o. sp. k.
 14. „Dostępne formy płatności:

Metody płatności:

 •  Blik
 • Przelewy bankowe
 • Karty płatnicze
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • PayPal
 • Paysafecard

 

15. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

16. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Kiedy i w jaki sposób otrzymam Produkt?
17. Zakupiony przez Użytkownika Produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności m.in. na e-mail podany przy zamówieniu lub jako materiał dostępny na platformie szkoleniowej z zastrzeżeniem poniższych wyjątków.
18. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem
19. Materiały kursowe będą udostępniane systematycznie zgodnie z programem kursu lub zgodnie z terminami wskazanymi w opisie kursu. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach Kursu, powinien skontaktować się z Natura Pod Lupą. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne zgodnie z terminem wskazanym w opisie Produktu.
20. W przypadku gdy przy opisie Produktu przewidziano inny termin realizacji, obowiązują zasady wskazane w opisie Produktu.

Kiedy mogę złożyć reklamacje?
21. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości usługi i produkty.

22. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów/usług.

23. Natura Pod Lupą rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Natura Pod Lupą poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

24. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do Natura Pod Lupą z reklamacją.

25. Natura Pod Lupą blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.

26. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: admin@naturapodlupa.pl.

27. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

28. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Natura Pod Lupą udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. Natura Pod Lupą zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.

29. Powyższe postanowienia 19-24 nie dotyczą konsumentów. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie e-mailowej na adres: admin@naturapodlupa.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie
klienta (imię, nazwisko – tak by Natura Pod Lupą mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Natura Pod Lupą poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

III. Najważniejsze informacje dot. nieodpłatnych Produktów/usług

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika nieodpłatną usługę:
  1) wysyłki newslettera.

Na czym polega usługa wysyłki Newslettera?
2. Sprzedawca świadczy nieodpłatną usługę Newsletter. Może z niej skorzystać każdy Użytkownik, który poprzez udostępniony przez Sprzedawcę formularz wprowadzi swój adres poczty elektronicznej. Umowa na świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenie zapisania się na listę Newsletter. Z usługi subskrypcji Newslettera można zrezygnować w każdej chwili klikając w link do tego przeznaczony lub kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą.

IV. Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 1. 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym
  Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
  3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
  4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również
  dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
  5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Natura Pod Lupą może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie
  dotyczy konsumentów.
  6. Wyniki demonstrowane na kursach i szkoleniach przygotowanych przez Natura Pod Lupą, www.naturapodlupa.pl przedstawiają możliwe rezultaty. Nie gwarantują, że ty i inni osiągną te same wyniki. Indywidualne wyniki zawsze będą się różnić, a twoje zależą od indywidualnych zdolności, etyki pracy, umiejętności i doświadczenia w produkcji kosmetyków, poziomu motywacji, staranności w wykonaniu receptur oraz innych czynników.
  7. Kursy w serwisie nie ponoszą odpowiedzialności za twoje działania. Jesteś odpowiedzialny za własne ruchy i decyzje, a ocena i wykorzystanie naszych produktów i usług powinny być oparte na własnej należytej staranności. Dotyczy to również stosowania konserwantów i wykorzystywania testów biologicznych w celu oceny sterylności wyprodukowanego kosmetyku. Zgadzasz się, że twórca serwisu Natura Pod Lupą nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki korzystania z produktów i usług. Produkcje kosmetyków podejmujesz na własna odpowiedzialność i jesteś świadomy konsekwencji użycia produktu niesterylnego.
  8. Kursy i produkty w serwisie nie stanowią również żadnej formy terapii czy leczenia. Nie zastępują ani terapii ani leczenia.

V. Warunki techniczne dot. produktów odpłatnych i nieodpłatnych usług i produktów nieodpłatnych:

 1. Aby uzyskać dostęp do Produktów/usług konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
  2. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
  3. Materiały dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową. W zależności od materiału może to być np. lektor w języku polskim, polski dubbing lub napisy w języku polskim wyświetlane na ekranie urządzenia.
  4. Jakość odtwarzanych materiałów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały. Firma nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta na adres admin@naturapodlupa.pl i będą one rozpatrywane indywidualnie. Problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
  5. Korzystanie z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania Konta Użytkownika na platformie szkoleniowej, na której udostępniane są Produkty.
  6. Z uwagi na to, że przy korzystaniu z Produktów i usług Sprzedawcy Użytkownik korzysta jednocześnie z sieci Internet, co wiąże się z ewentualnym ryzykiem pozyskiwania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione – Użytkownik powinien stosować środki techniczne, które będą minimalizować to ryzyko, np. korzystać z programów antywirusowych i chroniących tożsamość Użytkowników.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Postanowienia dot. prawa odstąpienia od umowy odnoszą się wyłącznie do Konsumentów.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy:
1) Użytkownik wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
2) Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?
3. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w pkt I.3 Regulaminu (Przykładowa treść: Odstępuję od umowy zawartej w dniu …. Dotyczącej zakupu produktu/świadczeniu usług …. opisać czego dotyczy umowa; ……… wskaż datę, imię, nazwisko/inne dane identyfikacyjne). Więcej informacji znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

VII. Postanowienia końcowe:
1. Oferta wskazana w Serwisie nie stanowi oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz działanie na szkodę Usługodawcę, w tym korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.
3. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, mogą skutkować rozwiązaniem umowy oraz podjęciem stosownych kroków prawnych.
4. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Natura Pod Lupą bądź inny podmiot, od którego Natura Pod Lupą udzieliła licencji. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
5. Sprzedawca nie odpowiada za rezultaty i wyniki osiągnięte na skutek korzystania z porad wskazanych w Serwisie. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że Twoje działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie ma żadnej gwarancji, że uzyskasz rezultaty podobne do przedstawionych. Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.
6. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji:
Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
4) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
7. Do spraw nieuregulowanych stosuje się Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

Zmiany regulaminu

 1. Natura Pod Lupą zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
  11. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem i będzie prowadziło do usunięcia Konta Użytkownika.
  12. Powyższe postanowienia 1-2 nie dotyczą konsumentów. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

Wyłączenie odpowiedzialności
13. Natura Pod Lupą nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
14. Natura Pod Lupą nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
15. Natura Pod Lupą – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Natura Pod Lupą i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym
awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
16. Natura Pod Lupą zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Natura Pod Lupą.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia Produktu.
W tym celu, na adres: admin@naturapodlupa.pl lub inny podany w rozdz. I.3 Regulaminu, prześlij oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Możesz skorzystać z przykładowego wzoru odstąpienia od umowy (rozdz. V.3 Regulaminu), ale nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Dostęp
Jeżeli zażądałeś rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konieczne będzie uregulowanie kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowałeś mnie o odstąpieniu od niniejszej umowy.